Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

ኩሉ ሰብ እናሰርሐ ይምዕብል

ምዕቡል ሕብረተሰብ፡ ባህላዊ ብዙሕነት ዘለዎ ኮይኑ፣ ኣብ ፍልጠትን ሞያን ዘተኩር፣ ካብ ዝሓለፈ እዋን ንላዕሊ ኣብ ለውቲ ዝርከብ፣ ተሳትፎ ናይ ነፈሲወከፍ ኣብዚ ሕብረተሰብ ክሳተፍ ዝደሊ ዝለዓለ ጠለብ ከምዘለዎ ዝገብር እዩ።

ኩነት ንቀዋምን ዕዉት ስራሕን ኣብ’ዚ ሕብረተሰብ ማለት ቀጻሊ ናይ ውድድር መንፈስ ምዕባይን ፡ ቀጻሊ ትምህርትን ስራሕን ማለት እዩ።

“ነቶም ቅድም ተማሂርና ጥራይ ክንሰሖም ንኽእል ነገራት፡ ንእግረምንገድና እንዳሰራሕናዮም ንመሃሮም”

ኣሪስቶትል

Samen studeren

ተልእኾና

እዚ ኣልሳረ ኣካዳሚ ዕቑር ብቕዓት ከምዝግለጽ ይገብር
ኣልሳረ እካዳሚ ሰፍሕ ዝርግሐ ዘለዎ ስልጠና ኣብ ጽላት ትምህርቲ ቋንቋን፡ ምውህሃድን ሓበሬታ ኣብ ህዝብን ብምብሃብ ጠቓምን ፍሉይ ኣበርክቶን ዘለዎ ናይ ቀጻሊ ምዕባለ ሞያ ይግበር።

ምምዕባል ኣብ ነፍሲወከፍ ሰብ ዝርከብ ተውህቦን ብቕዓትን ቀንዲ ሕመረት ኮይኑ፡ መባእታዊ ደረጃ ናይቲ ቀዋምን ዕዉት ስራሕን ኣብዚ ምዕቡልን ቅጽበታዊ ለውጢን ዘለዎ ሕብረተሰብና እዩ።

Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Alsare academie

ናይ ሓባራዊ ስራሕ መሠረት ምትእምማን እዩ። ንስኹም ድማ ኣብ Alsare Academie ዝበለጹ መምህራንን ብሉጽ ኣተኣላልያን ከምትረኽቡ ክትተኣማመኑ ትኽእሉ ኢኹም። Alsare Academie ካብ DUO ልቓሕ ንምሕታት ክተሓባበረኩም ይኽእል እዩ።
ኣብ እዋን እቲ ዝወሃብ ስልጠና ድማ ምስ ስራሕን፡ ትምህርትን ኣብ ኒዘርላንድ ሌላ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊ ዶ?

ናትና ብሮቸር (ሓጺር ጽሑፍ) ምስ ኩሉ ጠቓሚ ሓበሬታ ተቐበል/ሊ።

ዝያዳ ሓበሬታ፡

ነጻ ቃለ መሕትትን ብቐጥታ ናብ ስራሕ ከተምርሕን

ነዚ ነጻ ቃለ መሕትት ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ/ኺ። ድሕሪ ቃለ መሕትትን ምፍራም ውዕልን፡ ብቐጥታ ስልጠናኻ ትጅምር።

ዝያዳ ኣንብብ/ቢ

ንቖጸራ ሕጂ ደውል/ሊ

(085) 747 00 67

መራኸቢ

Alsare academie
Linker Rottekade  292 unit 4.01
3034 CV Rotterdam
T: (085) 747 00 67

blik-op-werk

Woont en/of werkt u op de noordoever van Rotterdam? Wilt u uw Nederlandse taal verbeteren?

Meld u zich dan nu aan! De taalcursus is GRATIS!

Klik hier om u in te schrijven