Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

ብ ናይ ኤንቲ2 ሃገራዊ መርመራ (ድች ከምካልኣይ ቋንቋ) ዲፕሎማ ጽቡቕ ምልከት ዳች ከምዘለካ ምስተመስክር ኣብ ነዘርላንድ ክትሰርሕ ወይ ክትምሃር ትኽእል። ኤንቲ2 ሃገራዊ መርመራ ዲግሪ ንምውህሃድን ዜግነት (ናይ ዳች ፓስፖርት) ወይ ቀዋሚ ነባርነት ንምሕታትን ውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

Docent voor de klas

ቃለ-መጠይቕ
ብምሉኡ እቲ ሃገራዊ መርመራ ፕሮጀክት ብቃለመሕትት እዩ ዝጅምር። ኣብ ኣልሳረ ኣካዳሚ እንተድኣ ተመዝጊብካ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት ንቃለ መሕትት ክትጽዋዕ ኢኻ። ኣብዚ ግዜ ቃለ መሕትት እቲ ፕሮጀክት ማናጀር ዝተፈላለዩ ፍተናታት ክህበካ እዩ። እዚ ክኣ መጀመሪ ቋንቋን ደረጃኻን ንትምህርቲ ቅልጣፈ ርድኢትካን ዝመዝን እዩ። እዚ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቃለ መሕትት ክንገረካ እዩ። ብድሕሪዚ ናይ ፕሮጀክት ምኽርን ናይ ምውህሃድ ፕሮጀክት ዕድልን ክወሃበካ እዩ።
ነዚ ዝወሃበካ ዕድል ኣንተድኣ ተሰማሚዕካ፣ ነቲ ኮንትራት ብምፍራም፣ ብድሕሪኡ ከይደንጎየ እቲ ፕሮጀክት ክጅምር ኣዩ።
ኣልሳረ ኣካዳሚ ውን ንዲዩኦ (DUO) ልቓሕ ክትሓትት ክተሓባበረካ ግድን እዩ።

ናይ ጀመርቲ ጉጅለ (ታልባርግ)
ድሕሪ ምፍራም ናይቲ ኮንትራት ብቐጥታ ኣብ ናይ ጀመርቲ ጉጅለ ስልጠናኻ ትጅምር። ኣብ ኣልሳረ እዚ ናይ ጀመርቲ ጉጅለ ታልባርግ ይባሃል። ኣብ ታልባርግ ብኣገባብ ምስራሕን ኣጠቓቕማ ናይ ኢ-ትምህርቲን ክትመሃር እኻ። ብተወሳኺ ግላዊ ስርዓተ ትምህርቲ ክትረክብ ኢኻ። ካብዚ ቀጺልካ ቀልጢፍካ ናብ ሃገራዊ ምመርመራ ክትሳገር ኢኻ። እዚ ኣቐዲሙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ ሰሙን ይጅምር።

ክልተ መደባት ናይ መርመራ ኣለዉ። ሓደ ካብዞም መደባት ምረጽ
• መደብ I፣ ኣብ ደረጃ ቋንቋ ቢ1/2ኤፍ (B1/2F) ኣብ ማእከላይ ደረጃ ስራሕን 3 ወይ 4 ደረጃ ትምህርትን እንተደሊኻ
• መደብ II፣ ኣብ ደረጃ ቋንቋ ቢ1/3ኤፍ (B2/3F) ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሞያ ክትሰርሕ ወይ ክትመሃር /ደረጃ ዩኒቨርሲቲ እንተደሊኻ።

ስልጠና
ናብቲ ናይ ጉጅለ ክላስ ኣርባዕተ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ትኸይድ። ኣብቲ ናይ ጉጅለ ክላስ ነቲ ናይ ምውህሃድ ፈተና ንምሕላፍ ከምቲ ስልጠና ኮንትራት ዝኣተኻዮ ውዕል ዘድልየካ ስልቲ ኣብ ዘመቸአ ግዜ ክትመሃር ኢኻ።
ብተወሳኺ ብናይ ግልኻ መደብ ውን ብድጂታል ትምህርቲ ክትማሃር ኢኻ። ላፕቶፕ ከነለቅሓካ ስለዝኾና እዚ ኣብገዛኻ ውን ክተተግብሮ ኣለካ።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕረፍ ክኣ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ፣ ብድሕሪ’ዚ ኣብ ምንታይ ጸቒጥካ ክትሰርሕ ከምዘለካ ክትፈጥ እኻ። ዝኾነ ጸገም ከይ መጸካ ኩሉግዜ መምህርካ ክሕግዘካ እዩ።

መምርሒ ብዛዕባ ናይ ዳች ሕጊ ዕዮ (ኦኤንኤ)
መምርሒ ብዛዕባ ናይ ዳች ሕጊ ዕዮ ብዛዕባ ምስራሕን ስራሕ ምርካብን እዩ። ኣብ ክላስን ኣብ ገዛን ዝስራሕ መላመዲ ክትሰርሕ ኢኻ። መምህርካን ንስኻን ብሓንሳብ ኣብ ፖርቶፊልዮኻ ዘሎ ውጽኢት ናብ ዲዩኦ ትልእክዎ። ዲዩኦ ነቲ ዝሰደድካሎም ፖርቶፊልዮ ሪኦም ንዓኻ ንግምገማ ይጽውዑኻ። መምህርካ ነዚ ግምገማ ኣቐዲሙ ኣብ ኦኤንኤ ልምምድ ከካይደልካ አዩ።
ቅድሚ 2015, ኣብ ናይ ምውህሃድ ኣድላይነት ቅጥዒ ኣቲኻ ኔርካ ዶ?
ኤንቲ2 (NT2) ሃገራዊ ፈተና መርመራ ምውሳድ እዩ ዘድልየካ። እንተ ሓሊፍካ፣ ኤንቲ2 (NT2) ዲግሪ ትረክብ። ስለ’ዚ ግዜ ተወሃሂድካ ኣለኻ ማለት እዩ።
ድሕሪ 1 ጥሪ 2015, ኣብ ናይ ምውህሃድ ኣድላይነት ቅጥዒ ኣቲኻ ኔርካ ዶ?
ኣምበኣር ተወሳኺ ን ኤንቲ2 (NT2) ሃገራዊ ፈተና ክልተ ፈተና ክትወስድ ኢኻ። ፈተና ኣፍልጦ ናይ ዳች ሕብረተሰብን ከምኡ ውን ፈተና ናይ መምርሒ ናይ ዳች ሕጊ ዕዮ።

ኣፍልጦ ናይ ዳች ሕብረተሰብ (KNM)
እቲ ኣገባብ ውን ገለ ምዕራፍ ናይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ዳች ዘጠቓለለ እዩ። ነዚ ፈተና ንኽትሓልፍ ውን ብግቡእ ክትዳሎ ኣለካ።
ቅድሚ 2015, ኣብ ናይ ምውህሃድ ኣድላይነት ቅጥዒ ኣቲኻ ኔርካ ዶ?
ኤንቲ2 (NT2) ሃገራዊ ፈተና ጥራይ ምውሳድ እዩ ዘድልየካ። እንተ ሓሊፍካ፣ ኤንቲ2 (NT2) ዲግሪ ትረክብ። ስለ’ዚ ግዜ ተወሃሂድካ ኣለኻ ማለት እዩ።
ድሕሪ 1 ጥሪ 2015, ኣብ ናይ ምውህሃድ ኣድላይነት ቅጥዒ ኣቲኻ ኔርካ ዶ?
ኣምበኣር ተወሳኺ ን ኤንቲ2 (NT2) ሃገራዊ ፈተና ክልተ ፈተና ክትወስድ ኢኻ። ፈተና ኣፍልጦ ናይ ዳች ሕብረተሰብን ከምኡ ውን ፈተና ናይ መምርሒ ናይ ዳች ሕጊ ዕዮ።

መምርሒ
ኣብ ኣልሳረ ኣካዳሚ ብዙሕ ናይሰብ መምርሒ ሓገዝ ትረክብ። ኣካያዲ ስራሕ ናይ ፕሮጀክትኻ ዕዮኻ ንኽትትግብር ክመርሓካን ኣብ ካልእ ማዓልታዊ ስራሕካን ክሕግዘካ እዩ።
ነቲ ሃገራዊ መርመራ ኣብ ዝተመደበልካ ግዜ መታን ክትሓልፍ፣ ጽቡቕ ጌርካ ቋንቋ ዳች ተማሂርካ ከምዘለካ ምምህርካ የረጋግጽ።
እቲ ፍሉይ ኦኤንኤ መምህር ፈተና ኦኤንኤ ክትሓልፍ ተዳሊኻ ከምዘለኻ የረጋግጽ።

ልምምድ ፈተና
ነቲ ኣብ መንጎ ዝወሃብ ፈተናንታት እንተድኣ ሓሊፍካ ናብ ናይ መወዳእታ ፈተና እንተ በጺሕካ፣ ናይ ፈተና ልምምድ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ ነቲ ሓቀኛ ፈተና ክትሓልፍ ዝሕግዘካ ብዙሕ ናይ መላመዲ ፈተና ክትወስድ ትኽእል።

ውሑስ ዓወት
እንተወሓደ 80% ካብቲ ጥቕላላ ክላሳት እንተ ተሳቲፍካን፡ ዕዮ ገዛኻ ኣንተሰሪሕካን ኣልሳረ ኣካዳሚ መጠነኛ ውጽኢት ከውሕሰልካ ይኽእል እዩ።

Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Alsare academie

ናይ ሓባራዊ ስራሕ መሠረት ምትእምማን እዩ። ንስኹም ድማ ኣብ Alsare Academie ዝበለጹ መምህራንን ብሉጽ ኣተኣላልያን ከምትረኽቡ ክትተኣማመኑ ትኽእሉ ኢኹም። Alsare Academie ካብ DUO ልቓሕ ንምሕታት ክተሓባበረኩም ይኽእል እዩ።
ኣብ እዋን እቲ ዝወሃብ ስልጠና ድማ ምስ ስራሕን፡ ትምህርትን ኣብ ኒዘርላንድ ሌላ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊ ዶ?

ናትና ብሮቸር (ሓጺር ጽሑፍ) ምስ ኩሉ ጠቓሚ ሓበሬታ ተቐበል/ሊ።

ዝያዳ ሓበሬታ፡

ነጻ ቃለ መሕትትን ብቐጥታ ናብ ስራሕ ከተምርሕን

ነዚ ነጻ ቃለ መሕትት ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ/ኺ። ድሕሪ ቃለ መሕትትን ምፍራም ውዕልን፡ ብቐጥታ ስልጠናኻ ትጅምር።

ዝያዳ ኣንብብ/ቢ

ንቖጸራ ሕጂ ደውል/ሊ

(085) 747 00 67

መራኸቢ

Alsare academie
Linker Rottekade  292 unit 4.01
3034 CV Rotterdam
T: (085) 747 00 67

blik-op-werk

Woont en/of werkt u op de noordoever van Rotterdam? Wilt u uw Nederlandse taal verbeteren?

Meld u zich dan nu aan! De taalcursus is GRATIS!

Klik hier om u in te schrijven