Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

ኣብ ሃገርካ ከለኻ ወይ ውሓዳት ዓመታት ተማሂርካ ወይ ውን ፈጺምካ ናብ ትምህርቲ ኣይከድካን። ስለ’ዚ ኢኻ ድማ ከተንብብ ትጽገም ወይ ከተንብብ ዘይትኽእል። ስለዚ ብናይ ምንባብን ምጽሓፍን ትምህርቲ ስልጠና ትጅምር። እዚ መጀምርታ ገጽ ናይ መስርሕ ምውህሃድ እዩ።
ዋላ ውን ኣብ ሃገርካ ተማሂርካ ከለኻ ግን ፊደላት ላቲን ክተንብብን ክትጽሕፍን ዘይትኽእል እንተኾንካ፣ ንስኻ ውን ብናይ ምንባብን ምጽሓፍን ትምህርቲ ስልጠና ትጅምር።
ምስ ኣልሳረ ኣካዳሚ እንተድኣ ተመዝጊብካ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት ንቃለ መሕትት ክትጽዋዕ ኢኻ። ኣብዚ ግዜ ቃለ መሕትት እቲ ፕሮጀክት ማናጀር ዝተፈላለዩ ፍተናታት ክህበካ እዩ። እዚ ክኣ መጀመሪ ቋንቋን ደረጃኻን ንትምህርቲ ቅልጣፈ ርድኢትካን ዝመዝን እዩ። እዚ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቃለ መሕትት ክንገረካ እዩ። ብድሕሪ’ዚ ናይ ፕሮጀክት ምኽሪ ክወሃበካ እዩ፡ መዳለዊ ፍቓድ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ደረጃን ዝስዕብ ናይ ምውህሃድ ፕሮጀክትን ክትረክብ ኢኻ።
ነዚ ዝወሃበካ ዕድል ኣንተድኣ ተሰማሚዕካ፣ ነቲ ኮንትራት ብምፍራም፣ ብድሕሪኡ ከይደንጎየ እቲ ፕሮጀክት ክጅምር ኣዩ።
ኣልሳረ ኣካዳሚ ውን ንዲዩኦ (DUO) ልቓሕ ክትሓትት ክተሓባበርካ ግድን እዩ።

Leerlingen in overleg

እቲ ስልጠና
ናብቲ ናይ ጉጅለ ክላስ ኣርባዕተ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ትኸይድ። ኣብቲ ናይ ጉጅለ ክላስ ናብቲ ምውህሃድ ስልጠና ንምስግጋር ዘኽእለካ ስልቲ ትመሃር። እቲ ዕላማ ከምቲ ኣብቲ ኮንትራት ስልጠና ዝኣተኻዮ ውዕል ኣብ ግዝይኡ መርመራክትሓልፍ ኣዩ።
ብተወሳኺ ብናይ ግልኻ መደብ ውን ብድጂታል ትምህርቲ ክትማሃር ። እዚ ኣብገዛኻ ውን ኬድካ ውን ዝትግበር እዩ፣ ነዚ ላፕቶፕ ከነለቅሓካ ስለዝኾና።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕረፍ ክኣ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ፣ ብድሕሪ’ዚ ኣብ ምንታይ ጸቒጥካ ክትሰርሕ ከምዘለካ ክትፈልጥ እኻ። ዝኾነ ጸገም ከይ መጸካ ኩሉግዜ መምህርካ ክሕግዘካ እዩ።

መምርሒ
ኣብ ኣልሳረ ኣክዳሚ ብዙሕ ናይሰብ መምርሒ ሓገዝ ትረክብ። ኣካያዲ ስራሕ ናይ ፕሮጀክትኻ ዕዮኻ ንኽትትግብር ክመርሓካን ኣብ ካልእ ማዓልታዊ ስራሕካን ክሕግዘካ እዩ።
ናብቲ ናይ ምውህሃድ ስልጠና መታን ቀልጢፍካ ክትሓልፍ ፣ ጽቡቕ ጌርካ ቋንቋ ዳች ተማሂርካ ከምዘለካ ምምህርካ የረጋግጽ።

ውሑስ ዓወት
እንተወሓደ 80% ካብቲ ጥቕላላ ክላሳት እንተ ተሳቲፍካን ዕዮ ገዛኻ ኣንተሰሪሕካን ኣልሳረ ኣካዳሚ መጠነኛ ውጽኢት ከውሕሰልካ ይኽእል እዩ።

Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Alsare academie

ናይ ሓባራዊ ስራሕ መሠረት ምትእምማን እዩ። ንስኹም ድማ ኣብ Alsare Academie ዝበለጹ መምህራንን ብሉጽ ኣተኣላልያን ከምትረኽቡ ክትተኣማመኑ ትኽእሉ ኢኹም። Alsare Academie ካብ DUO ልቓሕ ንምሕታት ክተሓባበረኩም ይኽእል እዩ።
ኣብ እዋን እቲ ዝወሃብ ስልጠና ድማ ምስ ስራሕን፡ ትምህርትን ኣብ ኒዘርላንድ ሌላ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊ ዶ?

ናትና ብሮቸር (ሓጺር ጽሑፍ) ምስ ኩሉ ጠቓሚ ሓበሬታ ተቐበል/ሊ።

ዝያዳ ሓበሬታ፡

ነጻ ቃለ መሕትትን ብቐጥታ ናብ ስራሕ ከተምርሕን

ነዚ ነጻ ቃለ መሕትት ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ/ኺ። ድሕሪ ቃለ መሕትትን ምፍራም ውዕልን፡ ብቐጥታ ስልጠናኻ ትጅምር።

ዝያዳ ኣንብብ/ቢ

ንቖጸራ ሕጂ ደውል/ሊ

(085) 747 00 67

መራኸቢ

Alsare academie
Linker Rottekade  292 unit 4.01
3034 CV Rotterdam
T: (085) 747 00 67

blik-op-werk

Woont en/of werkt u op de noordoever van Rotterdam? Wilt u uw Nederlandse taal verbeteren?

Meld u zich dan nu aan! De taalcursus is GRATIS!

Klik hier om u in te schrijven